Η Κομισιόν ανοίγει δρόμο για ιδιωτικές επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα συμπληρωματική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για το κλίμα στο πλαίσιο της ταξινομίας σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, η οποία καλύπτει ορισμένες δραστηριότητες φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας. Το Σώμα των επιτρόπων κατέληξε σε πολιτική συμφωνία επί του κειμένου, το οποίο θα εγκριθεί επίσημα μόλις καταστούν διαθέσιμες οι μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.<!–more–

Σύμφωνα με την Κομισιόν, για να καταστεί η ΕΕ κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, απαιτούνται πολλές ιδιωτικές επενδύσεις. Η ταξινομία της ΕΕ έχει ως στόχο να κατευθύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις σε δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Η κατάταξη της ταξινομίας δεν καθορίζει αν μια συγκεκριμένη τεχνολογία θα αποτελεί ή όχι μέρος του ενεργειακού μείγματος των κρατών μελών. Στόχος είναι να επιταχυνθεί η μετάβαση, με την αξιοποίηση όλων των πιθανών λύσεων που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους κλιματικούς μας στόχους. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές συμβουλές και την τρέχουσα τεχνολογική πρόοδο, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις σε δραστηριότητες φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στη μετάβαση.

Οι επιλεγείσες δραστηριότητες φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας, σύμφωνα με την Κομισιόν, συνάδουν με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ και θα μας επιτρέψουν να επιταχύνουμε τη μετάβαση από πιο ρυπογόνες δραστηριότητες, όπως η παραγωγή άνθρακα, προς ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον, που θα βασίζεται κυρίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σημειώνεται ότι, ο κανονισμός για την ταξινομία θεσπίζει το πλαίσιο για την ενωσιακή ταξινομία, καθορίζοντας τέσσερις προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληροί μια οικονομική δραστηριότητα προκειμένου να χαρακτηριστεί περιβαλλοντικά βιώσιμη. Για να χαρακτηριστεί μια δραστηριότητα περιβαλλοντικά βιώσιμη, πρέπει:
α) να συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τους έξι περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται στον κανονισμό για την ταξινομία,

β) να μην επιβαρύνει σημαντικά κανέναν από τους άλλους περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμού για την ταξινομία,

γ) να ασκείται σύμφωνα με τις ελάχιστες (κοινωνικές) διασφαλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 του κανονισμού για την ταξινομία, και

δ) να πληροί τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που θεσπίζει η Επιτροπή μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Ειδικότερα, η σημερινή συμπληρωματική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για το κλίμα εισάγει πρόσθετες οικονομικές δραστηριότητες από τον τομέα της ενέργειας στην ταξινομία της ΕΕ, βάσει των οποίων ορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες και δραστηριότητες φυσικού αερίου μπορούν να προστεθούν ως μεταβατικές δραστηριότητες σε εκείνες που καλύπτονται ήδη από την πρώτη κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, η οποία εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Η Επιτροπή θέτει ως αυστηρές προϋποθέσεις τόσο για το φυσικό αέριο όσο και για την πυρηνική ενέργεια, ότι συμβάλλουν στη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα· για την πυρηνική ενέργεια, ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πυρηνικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας, και για το φυσικό αέριο, ότι συμβάλλει στη μετάβαση από τον άνθρακα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επίσης, επιβάλλει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του φυσικού αερίου και της πυρηνικής ενέργεια ειδικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης για αυτές τις δραστηριότητές τους.

Μόλις μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, η συμπληρωματική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη θα διαβιβαστεί επίσημα στους συννομοθέτες προς εξέταση.

Όπως και στις άλλες κατ’ εξουσιοδότηση πράξη στο πλαίσιο του κανονισμού για την ταξινομία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (που έχουν αναθέσει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα έκδοσης της παρούσας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης) θα έχουν στη διάθεσή τους τέσσερις μήνες για να εξετάσουν το έγγραφο και, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να προβάλουν αντιρρήσεις. Αμφότερα τα θεσμικά όργανα μπορούν να ζητήσουν επιπλέον δίμηνη προθεσμία εξέτασης. Το Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να προβάλει αντιρρήσεις στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη με ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία, γεγονός που σημαίνει ότι τουλάχιστον το 72 % των κρατών μελών (δηλαδή τουλάχιστον 20 κράτη μέλη) που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65 % του πληθυσμού της ΕΕ χρειάζεται να αντιταχθεί στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αντιταχθεί με πλειοψηφία των μελών του που καταψηφίζουν στην ολομέλεια (δηλαδή τουλάχιστον 353 βουλευτές του ΕΚ).

Μόλις λήξει η περίοδος ελέγχου και εφόσον κανένας από τους συννομοθέτες δεν προβάλλει αντιρρήσεις, η συμπληρωματική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη θα τεθεί σε ισχύ και θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Ανταπόκριση από Βρυξέλλες: Γιώργος Συριόπουλος

Πηγή

Πηγή fantomas.gr

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*